Agenturrådgivning

Agenturrådgivning

TravelTrex GmbH
Bonner Str. 484-486
50968 Köln (TYSKLAND)

08-506 396 22
Må-To: 09.00–18.00
Fr: 09.00–15.30
Lö-Sö: Stängt

Registrering för affiliates

Vill du integrera oss på din webbplats? Läs då noga igenom följande partneravtal. Det utgör den juridiska grunden för partnerskapet mellan TravelTrex GmbH, Bonner Straße 484-486, 50968 Köln (i nedanstående omnämd som köpman) och partnern (i nedanstående kallad avtalspartner) och är för båda parter ett bindande avtal. Du bekräftar ditt samtycke, genom att klicka på länken som visas i anslutning till detta stycke eller i slutet av texten. Länken leder dig automatiskt till registreringen.

Partnerprogrammet bygger på spårning av cookies. Vår SnowTrex-cookie är giltig i 30 dagar. Efter registrering till partnerprogrammet kan partnerlänkar skapas på samtliga valfria undersidor till SnowTrex hemsida. Varierad layout, white label-lösningar och anpassningar till layouten på respektive partners webbplats är möjliga. Dessutom står olika reklammaterial (banners, logos, ect.) som sörjer för en snabb och okomplicerad integration, till ditt förfogande.Partneravtalets innehåll
 1. Avtalsföremålet
 2. Avtalets upprättande
 3. Säljfrämjande aktiviteter och licenser
 4. Uppbyggnad och underhåll av partnerwebbplatsen
 5. Beräkning av provisionen
 6. Förpliktelser och rättigheter för köpmannen
 7. Avtalspartnerns förpliktelser
 8. Avtalets upphävelse
 9. Domstol
 10. Avtalsändringar
 11. Tystnadsplikt
 12. Dataskydd
 13. Garanti och ansvarsskyldighet
 14. Slutbestämmelser

 1. Avtalsföremålet

  Föremål för avtalet är det marknadsföringsmässiga och verksamhetsmässiga samarbetet mellan avtalspartnern och köpmannen, med målet, att gemensamt sälja resor.

  Avtalspartnern (Affiliate) erbjuds, genom tillkännagivna marknadsföringskanaler, produkter och tjänster inom ramen för det program som köpmannen tillhandahåller. Köpmannen ställer åt avtalspartnern i det personliga partnerområdet ett urval av marknadsföringsmaterial till förfogande (bl.a. logos, banners, grafik, texter) liksom detaljerade anvisningar som förklarar hur marknadsföringen kan integreras på avtalspartnerns webbplats. Anvisningarna är en del av avtalet. Vid ingången av avtalet förses avtalspartnern med ett fyrsiffrigt agenturnummer. Med hjälp av länkar som innehåller agenturnumret (Partner-Cookie) registreras kunder som avtalspartnern förmedlar via dennes webbplats.
  Avtalspartnern erhåller en försäljningsbaserad förtjänst baserad på den genererade omsättningen av produkter och tjänster som genererats till följd av direkta hänvisningar via länk till köpmannens hemsida. Ingen provision betalas ut för produkter och tjänster som inte uttryckligen omfattas av partnerprogrammet t.ex. erbjudanden från tredje part.Ersättningen beräknas enligt punkt 5 i partneravtalet.

  Avtalspartnern bekräftar att denne är företagare.
 2. Avtalets upprättande

  Avtalspartnern kommer att förses med en onlineanmälan av köpmannen. Efter att avtalspartnern accepterat avtalets villkor och skickat tillbaka det fullständigt ifyllda anmälningsformuläret, gås ansökan igenom på nytt. Beviljas ansökan kommer en bekräftelse att skickas till avtalspartnern. Samtliga avtalspartners måste vara kommersiellt aktiva näringsidkare och juridiskt befogade att ingå avtal.
  Avtalspartnern intygar att ingen illegal information, pornografi, rasistiskt eller extremt politiskt innehåll förekommer på webbplatsen.
  Skulle i detta sammanhang tredje part väcka åtal mot köpmannen, är avtalspartnern förpliktigad att frita köpmannen från anspråk, särskilt böter eller skadeståndsanspråk samt juridiska omkostnader.

 3. Säljfrämjande aktiviteter och licenser

  Egenreklam från avtalspartnern, där en av köpmannens produkter presenteras, kräver ett godkännande från köpmannen innan publicering. Användande av köpmannens logotyper, respektive förmedlandet av dessa, vid publicering via elektronisk media eller tryckt media är endast tillåten med ett skriftligt godkännande från köpmannen.

  Med avtalets tillkomst får avtalspartnern en icke överförbar, hela tiden uppsägbar, rätt att genom länkar till köpmannens webbplats använda material som publicerats på köpmannens webbplats i marknadsföringssyfte. Rätten omfattar inte rättigheten att förändra eller bearbeta innehållet, förutsatt att detta inte skriftligen i förväg har överenskommits.
  Reklammaterialet får ej användas i andra syften än att marknadsföra SnowTrex produkter.
  Denna licens upphävs då avtalet hävs.
  En förändring av URL-adressen på avtalspartnerns webbplats medför inga förändringar av partneravtalet, och ändrar inte rättigheterna och skyldigheterna i detta avtal.
 4. Uppbyggnad och underhåll av partnerwebbplatsen

  Avtalspartnern publicerar utvalt marknadsföringsmaterial på sin webbplats och upprättar på så vis en förbindelse mellan avtalspartnern och köpmannens webbplatser. Med hjälp av länkkoden identifierar köpmannens registreringssystem kunder som kommer från avtalspartnerns webbplats. Länken kan hänvisa till olika delar av köpmannens hemsida.
  Ändringar av länken får bara göras efter överenskommelse med köpmannen. Köpmannen förbehåller sig rätten att när som helst modifiera länken.
  Framställandet av kompletterande marknadsföringsmaterial som hänvisar till köpmannen måste göras i överrenskommelse med köpmannen. Detta får först publiceras efter skriftligt medgivande från köpmannen.
 5. Beräkning av provisionen

  1. Betalningssätt
   Avtalspartnern får provision för genom dennes hemsida uppståndna affärer mellan kund och köpman. Anspråk på provision sammanfaller med tiden då den bokade resan påbörjas, fakturering och betalning sker månadsvis, en månad efter att respektive resa har påbörjats.
   Provisionens storlek rör sig mellan 5 % och 10 %. Standardprovisionen ligger på 5 %. Högre provision är delvis beroende på försäljningsvolym, delvis på samarbetets karaktär. Det finns följande sex provisionsnivåer:
   Partnersätt Omsättning: Provision:
   Startup-partner upp till 15 000 € 5,0%
   Proffs-partner från 15000 € 6,0%
   Premium-partner från 30000 € 7,0%
   Power-partner från 50000 € 8,0%
   VIP-partner från 75000 € 9,0%
   Exklusiv-partner från 100 000 € 10,0%
   För att få tillgång till en högre provisionsnivå måste avtalspartnern själv kontakta köpmannen senast den 30/6 under året. Höjningen genomförs sedan i efterhand fr.o.m. den 1/6 det gångna året.

   Avtalspartnern får med sitt agenturnummer och sitt lösenord tillgång till den egna online-statistiken där denne kan följa den egna omsättningens aktuella utveckling och den därpå följande provisionen.

   För beräkning av provision gäller under respektive agenturnummer inom ett räkenskapsår (alla påbörjade resor under perioden från den 1 juni till den 31 maj) genererad omsättning av köpmannens resor för respektive ID under ett räkenskapsår.
   Utbetalningen av provisionen täcker helt och hållet samtliga omkostnader, utlägg och anspråk som uppstår för avtalspartnern i samband med förmedlingen av köpmannens produkter.

  2. Beräkningsgrund
   Beräkningsgrund för provisionsavräkningen är omsättningen i valutan ”euro”, motsvarande den av köpmannen på dagen för bokningen fastlagda växelkursen. I princip omfattas den kompletta omsättningen, inklusive tilläggsbokade "extras". Hänsyn tas även till inkomna avbokningskostnader liksom tilläggs- och ombokningar vid beräkningen av provisionen. Partnerprogrammet baseras på Cookie-Tracking. SnowTrex-cookien med avtalspartnerns respektive agenturnummer varar i 30 dagar. Mot denna bakgrund tillräknas partnern omsättning.

   Då köpmannen vid inköp av liftkort endast får en mycket liten eller ingen provision alls (t.ex. Ischgl), är försäljningen av liftkort – i enlighet med sedvanlig praxis – inte provisionsbaserande. För till resepriset tillkommande avgifter och skatter (t.ex. kurtaxor, keycards, kreditkortsavgifter) betalas ingen provision ut, precis som för flygresor, då köpmannen vidaresäljer flygtjänsten utan extra kostnad till kunden.
   Ett provisionsanspråk uppstår inte om kunden endast till viss del eller inte alls följer dennes betalningsförpliktelse. Provisionen beräknar sig på kundens faktiska inbetalning.

   När den bokade resan på grund av oundvikliga eller extraordinära omständigheter på resmålet eller i dess omedelbara närhet, eller till följd att ett fastlagt minimimantal av resenärer inte uppnåtts, har avtalspartnern ingen rätt till provision. Ställs resan bara delvis in beräknas provision proportionerligt mot resepriset.

  3. Tilläggsprovision på tillbokade tillbehör
   Tilläggsprovision (tillbehör) som t.ex. hyresutrustning och skidlektioner är en väsentlig del av köpmannens produkter. Då dessa på tekniska grunder (många IBE/CRS kan t.ex. inte framställa dessa) eller på grund av okunskap gör att många kunder inte kan boka dessa, förbehåller sig köpmannen rätten, att informera kunden om tillbehörens fördelar i anslutning till bokningen. Denna service är kostnadsfri för avtalspartnern och härigenom genererad omsättning kommer avtalspartnern fullt till godo.
 6. Förpliktelser och rättigheter för köpmannen

  Köpmannen ställer, åt avtalsparten, på ett ordentligt sätt länkar till tillräcklig information till förfogande. Denna information finns i det personliga partnerområdet, till vilket avtalsparten efter registrering får tillgång, då ett lösenord skickas ut efter registrering.

  De via partnerlänkar inkomna bokningarna förvaltas av köpmannen. Köpmannen räknar samman volymen och summan som uppkommit som resultat av försäljning via partnerlänken. Vidare sammanställer köpmannen en försäljningsstatistik för avtalspartnern, sköter försändelser, betalningsförfaranden och korrespondens och därmed sammanhängande kundservice.

  Med jämna mellanrum informerar köpmannen avtalspartnern om aktuella produkt- och programnyheter i form av ett partnernyhetsbrev. Partnernyheterna skickas till den i partnerområdet angivna e-postadressen. Det i samband med ingåendet av detta avtal uttryckta godkännandet att emotta partnernyhetsbrevet kan avtalspartnern när som helst avsäga sig.
 7. Avtalspartnerns förpliktelser

  Avtalspartnern ansvarar för att den tekniska integreringen av länken sker korrekt på dennes webbplats. Denne bör således endast använda länkar som ställs till förfogande inom ramarna för partnerprogrammet. I annat fall kan ingen korrekt registrering och fakturering för försäljningen garanteras.
  Avtalspartnern är ansvarig för integrationen, verksamheten och förvaltandet av webbplatsen samt för innehållets korrekthet. Avtalspartnern ansvarar för den tekniska driften av webbplatsen, särskilt för länken till köpmannens webbplats och är ansvarig för att innehållet på webbplatsen inte är anstötligt för tredje part, eller på annat sätt bryter mot lagen.

  Skulle avtalspartnern strida mot förpliktelserna och därigenom förorsaka att skadeståndsanspråk väcks mot köpmannen av tredje part är avtalspartnern skyldig att frita köpmannen från dessa skadeståndsanspråk samt garantera köpmannen en finansiell kompensation. Detta gäller även för omkostnader som uppstår till följd av försvar mot sådana anspråk för vilka nödvändiga rättskostnader uppstår eller genom uppenbart missbruk orsakat av avtalspartnern.
  Skulle avtalspartnern förorsaka att en resebokning inte kan genomföras kan anspråk på betalning av reseavbokningskostnader enligt köpmannens gällande rese- och betalningsvillkor ställas. Det är upp till avtalspartnern att bevisa att en väsentligt mindre skada har uppstått. Köpmannen förbehåller sig rätten att göra anspråk på ett högre skadestånd.

  Avtalspartnern förpliktar sig till att endast sätta köpmannens cookie, när kunden integrerar med köpmannens sida, genom att denne antingen klickar på ett på partnersidans inbundna marknadsföringsmedel, eller om avtalspartnern har bundit in köpmannens sida direkt, genomför en handling på köpmannens sida. I annat fall är sättandet av en cookie och därmed förbundna krav på motsvarande provisionsanspråk förbjudet. I fall av kontraktsvidrig handling av avtalspartnern är ett avtalsstraff om 5 000 € överenskommet.

  Avtalspartnern får inte formge sin sida på ett sådant sätt att risk för förväxling med köpmannens webbplats uppstår eller ger intrycket att delvis eller helt vara del av köpmannens webbplats. Undantagna är de webbsidor som köpmannen inom ramarna för avtalet ställer avtalspartnern till förfogande. Vidare tillåts inte avtalspartnern publicera annonser med nyckelordet SNOWTREX (också i förändrat skrivsätt) i internetförteckningar och sökmotorer (Google, Yahoo! etc.) t.ex. i Google AdWords, då SNOWTREX är varumärkesskyddat. Varumärket SNOWTREX, samt alternativa (och felaktiga) skrivsätt av detsamma måste därför nollas som broad types i keywordlistorna. För brott mot denna överenskommelse följer böter från 1 500 €. Köpmannen förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder. Avtalspartnern är inte berättigad att generera eller acceptera erbjudanden, förhandla eller underteckna avtal i köpmannens namn. Avtalspartnern förbjuds även att uppträda så att tredje part får intrycket att denne företräder köpmannen. Strider avtalspartnern mot dessa förpliktelser är denne ansvarig för att till fullo ersätta köpmannen för skadorna.
 8. Avtalets upphävelse

  1. Den ömsesidiga uppsägningstiden är tre månader räknat från månadens slut. Uppsägning görs skriftligen.
  2. Avtalet kan avslutas utan hänsyn till uppsägningstid i följande fall:
   • Det föreligger en ansökan om konkurs hos ägaren eller affärspartner, eller hos avtalspartnern.
   • Avtalspartnern använder ej godkänt bild- och textinnehåll.
   • Avtalspartnern använder försäljningsinformation på andra, ej av köpmannen godkända plattformar.
   Vid föreliggande av annan viktig orsak, i synnerhet vid icke-uppfyllande av respektive brott mot skyldigheterna i detta avtal, samt vid skada på köpmannens intressen och anseende, kan avtalet också sägas upp utan uppsägningstid.
  3. Även vid avslutande av avtalet, oavsett på vilken grund, gäller alla i detta avtal angivna ömsesidiga skyldigheter, ända tills alla ännu ej avslutade affärstransaktioner avslutats.
  4. Vid avslutande av avtalet ska avtalspartnern omedelbart avlägsna alla hänvisningar till köpmannen och köpmannens varumärken – även på internet (t.ex. banners). Köpmannen får i skriftlig kommunikation och andra publiceringssätt inte längre använda köpmannens namn och inte längre erbjuda köpmannens produkter. Allt reklammaterial som tillhandahållits av köpmannen skall omedelbart – eller senast efter avslutandet av alla ännu ej avslutade affärstransaktioner – återlämnas.

 9. Domstol

  Avtalet är upprättat i enlighet med tysk lagstiftning. Vid tvister och meningsskiljaktigheter kring detta avtal är tingsrätten i Köln fastlagd domstol.
 10. Avtalsändringar

  Köpmannen förbehåller sig rätten att när som helst ändra regler och bestämmelser i detta avtal. Avtalspartnern informeras om ändringarna per e-post. Sägs inte avtalet upp inom en vecka efter att informationen om ändringen gjorts tillgänglig betraktas ändringen som accepterad.
 11. Tystnadsplikt

  I de fall ena parten inom ramen för samarbetet får tillgång till den andre partens affärsinformation, förpliktar sig båda parter att behandla all information (muntligen såväl skriftligen), som står i samband med affärsplaner, produkter, tjänster, utveckling, finanser, forskning och andra affärsmässiga aspekter visas upp, konfidentiellt.
  Detta gäller framför allt nivån av provisionen. Däremot gäller detta inte sådan information som är allmänt känd eller som kan erfaras genom allmänt tillgängliga källor, men som inte är källor i form av de respektive avtalsparterna. Dessa regler för hemlighetshållande gäller även för tiden efter avslutandet av avtalet.
 12. Dataskydd

  Avtalsparterna förbinder sig att, inom ramen för genomförandet av detta avtal förekommande kunduppgifter, strängt följa relevanta dataskyddsrättsliga bestämmelser, i synnerhet den tyska lagstiftningen samt GDPR. Kunduppgifterna får endast användas för enligt lagen tillåten marknadsföring, och får endast förmedlas till tredje part inom ramen för vad som krävs för att innehållet i kontraktet ska kunna genomföras.
 13. Garanti och ansvarsskyldighet

  Köpmannen säkerställer att dennes webbplats underhålls i enlighet med de aktuella tekniska möjligheterna. Någon garanti för detta ges inte.
  I övrigt är ansvarsskyldigheten hos köpmannens juridiska representanter, ställföreträdare eller bistående personer begränsad till uppsåt och grov vårdslöshet. Om avtalsgiltigt skadeståndsansvar skulle åligga köpmannen är skadeståndsansvaret för ekonomiska skador begränsade till förutsebara skador, maximalt upp till månadsprovisionen från den senaste månaden.
  I fall av dataförlust är köpmannen endast ansvarig om avtalspartnern minst en gång om dagen sparat databeståndet. Ansvaret är i likhet med tidigare reglerat och begränsat.
  Någon eventuell skadeståndsskyldighet i enlighet med produktansvarslagen påverkas ej.
 14. Slutbestämmelser

  Skulle en av de avtalade klausulerna vara overksam, skall båda parter bemöda sig att finna en överenskommelse vars finansiella syfte ligger så nära den overksamma överrenskommelsens som möjligt. Övriga avtalsbestämmelser förblir oberörda av detta.
  Muntliga sidoöverenskommelser påverkas inte. Förändringar i detta avtal beträffar skriftform. Detta gäller också för ändring gällande skriftformskravet i sig självt.