Om cookies

För att kunna erbjuda en optimal webbupplevelse hämtar vi användardata med hjälp av cookies, som vi – TravelTrex GmbH – också delar med våra partners. Våra cookies behövs antingen för sidans funktion eller för analys- och marknadsföringssyften. Genom att klicka på så accepterar du bruk av för funktionen ej nödvändiga cookies. Om du inte vill detta så kan du klicka på . Mer information om bruk av cookies och möjligheten av ändra dina inställningar hittar du i vår information om cookies.

Information om ansvarsfördelning hittar du på vår sida för rättslig information. Information om hur data behandlas och dina rättigheter hittar du på vår sida om dataskydd.

StickyNewsletter
Skidresor & SkidsemesterSkidresor & Skidsemester

Rättslig information

TravelTrex GmbH
Bonner Str. 484-486
50968 Köln (TYSKLAND)

Telefon: 08-506 396 22
Telefax: +49 221 33 60 62949
E-post: info-se@snowtrex.com


Representationsberättigade managers:
Andreas Rühl
Thomas Bartel


Registerrätt. Tingsrätten i Köln
Registernummer: HR B 31998

Momsregistreringsnummer enligt § 27 a Omsättningsskattelag: DE 813 076 768

Ansvarsbegränsning

Ansvarsbefrielse: Trots noggrann övervakning av innehållet avsäger vi oss ansvaret för innehåll på externa länkar. Endast operatörerna bakom dessa länkar ansvarar för innehållet på dessa. Som tjänsteleverantör är vi, enligt §7 avsn. 1 i TMG (den tyska telemedialagen, TMG, innehåller lagar som förklarar de rättsliga ramarna för så kallad telemedia i Tyskland), enligt de allmänna lagarna ansvariga för eget innehåll på dessa sidor. Enligt §§ 8 till 10 i TMG är vi som tjänsteleverantör dock inte ansvariga för att övervaka eller undersöka information som skulle kunna indikera vara olaglig aktivitet.

1. Onlineerbjudandets innehåll

Upphovsmannen förbehåller sig rätten att inte ansvara för aktualitet, korrekthet, fullständighet eller kvalitet på tillhandahållen information. Skadeståndsanspråk till följd av skador föranledda av nyttjandet av tillhandahållen information, omfattande all ofullständig eller inkorrekt information, kommer därför att tillbakavisas. Samtliga erbjudanden är icke-bindande och utan vidare förpliktelser förbundna. Delar av sidorna eller hela publikationen, inklusive samtliga erbjudanden och informationer, kan komma att utökas, ändras eller delvis eller helt raderas av upphovsmannen utan att detta föregås av en kungörelse.

2. Hänvisningar och länkar

Vid direkta eller indirekta hänvisningar till främmande hemsidor ("Hyperlinks"), som befinner sig utanför upphovsmannens ansvarsområde träder ansvarsplikten enbart i kraft för det fall att upphovsmannen har kännedom om innehållet och det är tekniskt möjligt och rimligt att förhindra illegalt innehåll. Upphovsmannen förklarar härmed uttryckligen att det vid tidpunkten för publicering av länkar inte förekom något som helst illegalt innehåll på de länkade sidorna. På den aktuella eller framtida utformningen, innehållet eller de länkade sidornas upphovsrätt har upphovsmannen inget inflytande. Härmed tar denne uttryckligen avstånd från allt innehåll på samtliga länkade sidor, som förändrats efter att länken upprättades. Detta tillkännagivande gäller för samtliga länkar och hänvisningar som ingår i det egna interneterbjudandet liksom för noteringar i de av upphovsmannen inrättade gästböcker, diskussionsforum, länkförteckningar, e-postistor och i andra former av databanker, till vilkas innehåll utomstående kan ha tillgång. För rättsvidrigt, felaktigt eller ofullständigt innehåll och särskilt för skador som uppstått till följd av nyttjande eller icke nyttjande av på detta vis framställd information, ansvarar enbart leverantören av sidan till vilken det hänvisats, inte den som via länkar hänvisar till respektive publikation.

3. Upphovsrätt- och varumärkesrätt

Upphovsmannen är angelägen att respektera upphovsrätten till grafik, ljudspår, videosekvenser och texter som använts i samtliga publikationer. Upphovsmannen är likaså angelägen att använda egenhändigt framställd eller licensfri grafik, ljudspår, videosekvenser och texter. Samtliga i interneterbjudandena omnämnda märken och varumärken, som skyddas genom tredje part, omfattas oavkortat av bestämmelserna för respektive gällande märkes- och äganderätt för respektive ägare. Enbart på grund av blotta omnämnande bör inte slutsatsen dras att märkesrätten inte skyddas av tredje part! Copyright för av upphovsmannen egenhändigt framställda och publicerade objekt är uteslutande förbehållen upphovsrättsmannen till sidorna. Kopiering eller användning av sådan grafik, ljudspår, videosekvenser och texter i andra elektroniska eller tryckta publikationer är inte tillåtet utan uttrycklig tillåtelse av upphovsmannen.

4. Skydd av personuppgifter

För de fall då person- eller företagsuppgifter (e-post, namn, adresser) kan lämnas på hemsidan sker lämnandet av uppgifterna uttryckligt frivilligt.
Vänligen inhämta all nödvändig information i vår utförliga Privacy Policy.

5. Ikraftträdande av denna ansvarsbefrielse

Denna ansvarsbefrielse är att betraktas som del av interneterbjudandet, till vilket det hänvisades på denna sida. I den utsträckning delar eller enskilda formuleringar i texten inte, delvis inte, inte fullständigt eller inte längre skulle motsvara rådande juridiska bestämmelser har detta ingen inverkan på övriga delar av dokumentet, dess innehåll och giltighet.

6. Tvistlösning

TT sköter tvistlösning genom ett konsumenttvistlösningsorgan. Dessutom erbjuder Europeiska Kommissionen en plattform för tvistlösning på nätet, som du hittar här:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SV.
Konsumenter har möjlighet att använda denna plattform för medling vid tvist.

Boka säkert med SnowTrex-fördelar

Loading...