Nyhetsbrev

Skaffa fördelar genom att registrera dig för nyhetsbrevet!

Allmänna affärsvillkor

 1. Reseavtalets ingående

  1. Bokningen innebär att kunden lämnar ett anbud till researrangören TravelTrex GmbH med säte i Köln, Tyskland, i det följande förkortat till "TT", om att ingå ett bindande reseavtal. Grunden för kundens erbjudande är marknadsföring och tilläggsinformationen från TT om den aktuella resan, under förutsättning att sådan marknadsföring och information varit tillgängliga för kunden.
  2. Vid bokning mot förfrågan kan kontroll av tillgänglighet genom TT ta upp till 7 arbetsdagar. Kunden är under denna tidpunkt bunden till erbjudandet.
  3. Reseförmedlare (t.ex. resebyråer) och tjänsteleverantören (t.ex. hotell, transportföretag) har inte fullmakt från TT att ingå avtal, ge upplysningar eller göra utfästelser som ändrar innehållet i reseavtalet, innebär en utökning av TT:s skyldigheter enligt reseavtalet eller står i strid med TT:s beskrivning av resan i marknadsföringen i övrigt. Broschyrer om ort och hotell som inte ges ut av TT är inte bindande för TT, såvida de inte genom uttrycklig överenskommelse med kunden har införlivats i reseerbjudandet eller gjorts till del av TT:s åtaganden.
  4. Bokningen kan ske skriftligen, muntligen, per telefon, fax, Internet eller e-post. Kunden ansvarar gentemot TT, på samma sätt som för sina egna skyldigheter, för samtliga skyldigheter enligt reseavtalet för medresenärer för vilka kunden har gjort en bokning, under förutsättning att kunden uttryckligen, i en särskild bekräftelse, har åtagit sig sådant ansvar. Vid elektroniska bokningar bekräftar TT att bokningen inkommit utan dröjsmål på elektronisk väg. Sådan mottagningsbekräftelse utgör dock inte någon bekräftelse på att anbudet godtagits.
  5. Bindande avtal kommer till stånd genom att TT antar kundens bokning. Antagande av kundens bokning kräver ingen bestämd form. Vid, eller i omedelbar anslutning till, avtalsslut skall TT på ett varaktigt medium (per e-mail eller brev) utfärda en resebekräftelse, som följer lagens föreskrifter, till kunden.
  6. Om innehållet i resebekräftelsen avviker från innehållet i bokningen, föreligger ett nytt erbjudande från TT som TT är bundet av under tio dagar. Avtal kommer till stånd i enlighet med detta nya anbud om TT informerat om det nya anbudet och ändringen och fullföljt sitt avtalsenliga informationskrav, och om kunden inom fristen antar anbudet genom uttrycklig bekräftelse, betalning, restbetalning eller påbörjad resa.
  7. Om kunden inte har arrangörens resevillkor tillgängliga vid telefonbokning, skickas dessa tillsammans med resebekräftelse och utgör, i enlighet med vad som anges i punkt 1 f), del av i reseavtalet.
  8. Den av TT förmedlade avtalsenliga informationen om resetjänsternas väsentliga egenskaper, resepriset och alla ytterligare kostnader, betalningsförfarandet, minsta antalet resedeltagare samt avbokningsavgifterna (enligt artikel 250 § 3 Nummer 1,3 till 5 och 7 EGBGB) utgör inte del av avtalet endast om parterna uttryckligen kommit överens om detta.
  9. TT vill påpeka att det, enligt de lagliga föreskrifterna (§§ 312 avsnitt 7, 312 g avsnitt 2 mening 1 nr. 9 BGB), för paketreseavtal enligt § 651 a samt § 651 c BGB som slutits genom distansförsäljning (t.ex. per brev, telefon, e-mail och internet) inte föreligger någon ångerrätt, utan endast lagligt föreskrivna avboknings- och uppsägningsrättigheter.
 2. Betalning, resedokument

  1. Betalningar av resans pris före resan får endast göras om giltig insolvensförsäkring föreligger och mot säkerhetsbevis i enlighet med § 651 k, kapitel 3 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch). Efter avtalsslut skall en betalning motsvarande 25 % av resans pris göras mot säkerhetsbevis. Om en försäkring har bokats förfaller betalningen av försäkringspremien samtidigt med förbetalningen. Det resterande beloppet ska betalas 42 dagar före avresa. Om bokning sker inom 42 dagar före avresa ska hela beloppet betalas omedelbart.
  2. Om betalning inte erläggs på avtalade förfallodagar har TT rätt att, efter påminnelse med ytterligare betalningsfrist, frånträda reseavtalet och låta kunden betala kostnaderna för detta i enlighet med punkt 4.
  3. Vid betalning med kreditkort sker genomförandet av den externa betalningstjänstleverantören Stripe.
  4. Förutsatt att den fullständiga betalningen nått TT, skickas reseunderlagen ut tidigast 14 dagar före resans början.
 3. Ändringar av tjänster

  1. Ändringar av eller avvikelser från enskilda delar i TT:s åtaganden enligt reseavtalet, som är nödvändiga efter avtalsslut och som inte står i strid med tro och heder, är tillåtna om ändringarna eller avvikelserna inte är väsentliga och inte påverkar den totala upplevelsen av den bokade resan. Eventuella anspråk på grund av fel i resan påverkas inte av det ovan sagda.
  2. TT är skyldig att utan dröjsmål och medelst ett varaktigt medium upplysa kunden om ändringar och avvikelser av TT:s åtaganden. Om möjligt ska TT erbjuda kunden en kostnadsfri ombokning eller kostnadsfri avbokning av resan. Vid väsentliga ändringar av en väsentlig del av TT:s åtaganden, eller vid ickeuppfyllande av kunden på förhand uppgivna förutsättningar som fastlagts i paketreseavtalet, har kunden rätt att säga upp reseavtalet utan avgift eller begära ombokning till en minst likvärdig resa, om TT har möjlighet att erbjuda en sådan resa ur sitt utbud utan extra kostnad för kunden. Kunden har rätt att kräva ersättning. Kunden måste framställa sådant anspråk inom skälig tid efter det att TT lämnat meddelande om ändring av resetjänsten.
 4. Kundens avbokning före resan

  1. Kunden har alltid rätt att avboka resan före resans början. Det är viktigt att avbokningsmeddelandet kommer till TT (adress se nedan), eller resebyrån, från vilken resan bokades tillhanda före avresan. Kunden rekommenderas att avboka resan skriftligen (t.ex. per brev eller e-mail). Om kunden frånträder reseavtalet helt eller delvis eller om kunden inte påbörjar resan, har TT inte rätt till betalning av resans pris. I stället har TT rätt att, såvida frånträdandet av avtalet inte föranletts av TT eller om det på resmålet eller i dess omedelbara närhet föreligger extraordinära omständigheter, begära ersättning för utförda reseförberedelser och utgifter. Vid beräkningen av ersättningen ska hänsyn tas till normala sparade kostnader och andra normala möjliga användningar av resetjänsten. Omständigheter är oundvikliga och extraordinära om de ligger utanför TT:s kontroll, vars konsekvenser inte hade kunnat undvikas även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits.
  2. Ersättningsanspråk med anledning av avbokning kan normeras i ett procentuellt förhållande till resans pris med hänsyn till hur nära avbokningen sker före den avtalade avresan. Vid avbokningar skall ersättning utgå enligt följande: mer än 30 dagar före avresan 20 % (vid flygresor 50 %), mer än 15 dagar före avresan 40 % (vid flygresor 65 %), mer än 8 dagar före avresan 70 % (vid flygresor 80 %) och 7 dagar eller mindre före avresan eller om inte resan påbörjas, 90 % av resans pris. För fullständig avbokning (alltså inte endast avbokning av enstaka deltagare) av boende för 10 personer eller mer gäller, på grund av sådant boende endast kan uthyras med lång framförhållning, följande: mer än 16 veckor före avresan 20 % (vid flygresor 50 %), mer än 12 veckor före avresan 30 % (vid flygresor 60 %), mer än 8 veckor före avresan 40 % (vid flygresor 65 %), mer än 4 veckor före avresan 60 % (vid flygresor 75 %), mer än 15 dagar före avresan 75 % (vid flygresor 85 %) och från 14 dagar före avresan eller då resan inte genomförs 90 %, av resans pris. Om beskedet om avbokningen når oss efter våra öppettider gäller den följande vardagen som dag för avbokning.
   Till och med 42 dagar före resans början är en kostnadsfri avbokning möjlig, under förutsättning att den görs inom 5 dagar efter bokningens genomförande. Denna möjlighet erbjuds endast en gång per kund eller resegrupp och endast om resan inte redan ombokats en gång.
  3. TT har rätt att begära ersättningen för faktiskt skada från kunden i enlighet med § 651 kapitel 2 BGB, motsvarande resans pris med avdrag för sparade kostnader och eventuell ersättningsförsäljning av resan. I detta fall måste TT ange den begärda ersättningen i siffror samt motivera den.
  4. Om en eller flera personer lämnar en grupp så att den bokade bostaden (t.ex. dubbelrum, lägenhet) fortfarande används av övriga personer i gruppen, kommer uppsägningskostnaderna i regel att beräknas enligt punkt 4c) (oberoende av tidpunkten för uppsägningen).
  5. Kunden har rätt att visa att ingen eller en väsentligt mindre skada uppstått än de belopp som följer av 4 a).
 5. Ombokningar

  1. Kunden har möjlighet att, till och med 42 dagar före resans början, kostnadsfritt göra ändringar gällande resans tidpunkt och resmål, under förutsättning att det önskade alternativet är tillgängligt och att varken resans längd eller antal resedeltagare minskas. Dagsaktuellt pris för den nya resan, utan eventuella Last-Minute & More-rabatter, gäller. Från och med 41 dagar före avresan kan endast ombokning ske, under förutsättning att ombokning är möjlig, genom att kunden frånträder reseavtalet enligt punkt 4 och samtidigt gör en ny bokning. Detta gäller inte vid ombokningar som endast orsakar en mindre kostnad (ombokning av liftkort, material, lektioner och extra tillbokade måltider). Om ombokningen innebär att reseavtalet delvis avbokas kan punkt 4 tillämpas.
  2. Fram till avresan kan kunden, genom att meddela detta över ett varaktigt medium, begära att TT låter en annan person överta rättigheterna och skyldigheterna enligt reseavtalet i stället för kunden. TT kan motsäga sig överlåtelse av avtalet om den övertagande parten inte uppfyller de speciella resekraven eller om den övertagande partens deltagande strider mot lag eller myndighetsföreskrifter. Om en person inträder i ett reseavtal ansvarar denne och den ursprunglige kunden solidariskt gentemot TT för resans pris och för de merkostnader som uppstått till följd av överlåtelsen av avtalet.
 6. Tjänster som inte tagits i anspråk

  Om kunden inte utnyttjar enskilda resetjänster (t.ex. på grund av återresa i förtid eller av andra skäl) har kunden ingen rätt till ersättning. TT kan försöka att få ersättning för kostnadsbesparingar från tjänsteleverantören. TT har dock ingen skyldighet att kräva återbetalning om det gäller ett ringa belopp eller om återbetalning strider mot lag eller myndighetsföreskrift.
 7. Uppsägning på grund av kundens uppförande

  TT kan säga upp reseavtalet med omedelbar verkan om kunden har stört resans genomförande utan att rätta sig efter TT:s uppmaningar om att vidta rättelse eller om kunden handlar i strid med avtalet på ett sådant sätt att det är motiverat att reseavtalet sägs upp med omedelbar verkan. Om TT säger upp avtalet, har TT rätt till betalning av resans pris, efter avdrag för sparade kostnader och intäkt från eventuell ersättningsförsäljning av de tjänster som inte tagits i anspråk och de belopp som betalats tillbaka till TT från underleverantörer.
 8. Krav på samarbetsvilja hos kunden

  1. Meddelande om fel i resan: Om inte resan genomförs i enlighet med avtalet så kan kunden kräva avhjälpande av felet. Kunden är dock skyldig att meddela TT utan dröjsmål om eventuella fel. Om kunden uppsåtligen underlåter att meddela TT att fel föreligger har kunden inte rätt till nedsättning av resans pris. Detta gäller dock inte när det är uppenbart att TT inte hade kunnat avhjälpa felet eller det av andra skäl inte är möjligt att lämna sådant meddelande. Kunden är skyldig att meddela reseledare om bristerna på semesterorten utan dröjsmål. Om reseledare inte finns tillgänglig på semesterorten ska eventuella brister meddelas till TT:s huvudkontor. Information om hur reseledare respektive TT kan kontaktas finns i tjänstebeskrivningen eller i resedokumenten. Reseledare har i uppdrag att avhjälpa fel om så är möjligt. Reseledare har dock inte befogenhet att acceptera kunds anspråk.
  2. Tidsfrist för uppsägning: Om kunden vill säga upp reseavtalet på grund av fel i resan av den typ som anges i § 651 c BGB i enlighet med § 651 e BGB ska kunden innan uppsägning sker ge TT skälig tid att avhjälpa felet. Detta gäller inte när det är omöjligt att avhjälpa felet, när TT vägrar att avhjälpa felet eller när en omedelbar uppsägning av avtalet framstår som befogad med hänsyn till kundens särskilda intressen, som är kända av TT.
  3. Bagageförlust och bagageförsening: Vid skador eller förseningar rekommenderar TT att kunden meddelar flygbolaget respektive bussföretaget (chauffören) så snart som möjlig på ort och ställe genom skadeanmälan. Transportföretagen avböjer i regel ersättning när skadeanmälan inte har fyllts i. Skadeanmälan ska vid bagageförlust göras inom 7 dagar, vid försening inom 21 dagar efter leveransen. I övrigt ska förlusten, skadan eller det felaktiga skickandet av bagaget snarast anmälas till reseledare eller till TT:s lokala representant.
  4. Resehandlingar: Kunden ska informera TT om kunden inte har fått de resehandlingar som krävs (t.ex. flygbiljett, hotellkuponger) inom den tidsperiod som TT meddelat.
  5. Skademinimeringsplikt: Kunden ska förhindra uppkomsten av skada om möjligt och begränsa den uppstådda skadans omfattning. I synnerhet ska kunden göra TT uppmärksam på risken för en skada.
 9. Begränsning av ansvar

  1. TT:s avtalsmässiga ansvar för skador som inte är kroppsskador är begränsat till tre gånger resans pris, om inte kundens skada orsakats uppsåtligen eller av grov vårdslöshet eller om TT inte ansvarar gentemot kunden på grund av skada som orsakats av tjänsteleverantör.
  2. TT skadeståndsansvar för sakskador som inte orsakats av uppsåt eller grov oaktsamhet är begränsad till tre gånger resans pris. Begränsningen gäller per kund och resa. Eventuella anspråk därutöver enligt Montréal-konventionen påverkas inte av begränsningen. Kunden rekommenderas i detta sammanhang att teckna en reseolycksfalls- och bagageförsäkring.
  3. TT ansvarar inte för fel i tjänst eller person- eller sakskada som uppstår i samband med externa tjänster som endast förmedlas av TT (t.ex. skidlifter, skidbuss etc.) och som i resebeskrivningen och i resebekräftelsen uttryckligen beskrivs som en extern tjänst. Researrangören är dock ansvarig om, samt i den utsträckning som, ickeuppfyllande av researrangörens krav på att informera, upplysa och organisera utgör grund för skada.
 10. Tid för framställande av krav och preskription

  Krav på grund av att resan inte genomförts i enlighet med avtalet skall framställas inom två år efter att resan enligt avtalet har avslutats. Detta gäller dock inte för fristen att anmäla bagageskador, leveransförsening vid bagage eller bagageförlust i sammanhang med flyg i enlighet med punkt 8c. Sådana krav ska väckas inom 7 dagar vid bagageförlust, inom 21 dagar vid bagageförsening efter utlämnande.
 11. Identitet hos det utförande flygbolaget

  TT är skyldigt att informera kunden vid bokningen om identiteten på det flygbolag som utför samtliga flygtransporttjänster inom ramen för den bokade resan. Om det utförande flygbolaget vid bokningen ännu inte bestämts, är TT skyldigt att ange det flygbolag som troligen kommer att genomföra flygningen. Så snart TT vet vilket flygbolag som kommer att genomföra flygningen ska TT informera kunden. Om det flygbolag som angetts som utförande flygbolag ändras måste TT säkerställa att kunden så snart som möjligt får upplysningar om bytet.
 12. Pass-, visum- och hälsoföreskrifter

  1. TT ska, informera om pass- och viseringskrav, inbegripet ungefärlig tid för att erhålla visering samt information om hälsobestämmelser, för destinationslandet, samt om eventuella ändringar av dessa, före resans början.
  2. Kunden är ansvarig för anskaffande och medtagande av gentemot myndigheterna nödvändiga resedokument, eventuella vaccinationer och att tull- och valutaföreskrifter efterlevs. Kunden ansvarar för samtliga följder, särskilt avbokningsavgifter, av att dessa bestämmelser inte följs, om inte följderna beror på felaktig eller utebliven information till följd av TT:s vårdslöshet.
 13. Val av tillämpliga lagar

  I avtalsförhållandet mellan kunden och TT gäller uteslutande tysk lag i den utsträckning valet av tysk lag, genom villkoren i reseavtalet och tillämplig tysk lag, inte medför att kunden berövas det skydd som följer av tvingande bestämmelser enligt lagen i det land kunden har sitt normala hemvist. I sådant fall gäller fortsättningsvis tysk lag för avtalsförhållandet, med undantag för tvingande bestämmelser enligt lagen i det land där kunden har sitt normala hemvist.
  Om avtalet med en kund, vars normala hemvist inte är i Tyskland, inte grundar sig på något uttryckligt erbjudande eller kampanj i det land där kunden har sitt normala hemvist, gäller endast tysk lagstiftning. Detta gäller även hela rättsförhållandet. Om kunden framställer krav mot TT i utlandet och kravet inte grundar sig på tysk rätt, skall kravet, i synnerhet vad gäller art, omfång och storleken på kravet, uteslutande tysk lag tillämpas.
 14. Ogiltighet av enskilda bestämmelser

  Om en enskild bestämmelse i reseavtalet inte är giltig, medför detta inte att hela reseavtalet är ogiltigt.
 15. Tvistlösning

  TT sköter tvistlösning genom ett konsumenttvistlösningsorgan. Dessutom erbjuder Europeiska Kommissionen en plattform för tvistlösning på nätet, som du hittar här:
  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SV.
  Konsumenter har möjlighet att använda denna plattform för medling vid tvist.

Researrangör:

TravelTrex GmbH, Bonner Str. 484-486, 50968 Köln, HRB 31998, Kölns tingsrätt, VD: Andreas Rühl, Thomas Bartel. SnowTrex är ett märke för TravelTrex GmbH.
Version: 2020-10-01