Agenturrådgivning

Agenturrådgivning

TravelTrex GmbH
Bonner Str. 484-486
50968 Köln (TYSKLAND)

08-506 396 22
Må-To: 09.00–18.00
Fr: 09.00–15.30
Lö-Sö: Stängt

Registrering för resebyråer

Ni vill erbjuda våra produkter genom er resebyrå? Vänligen läs då noggrant igenom följande partneröverenskommelse. Den utgör den rättsliga grunden i partneravtalet mellan TravelTrex GmbH, Bonner Straße 484-486, 50968 Köln (i denna text fortsättningsvis betecknat som TT) och agenturen och är för båda parter bindande. Ni bekräftar ert godkännande, genom att klicka på länken i anslutning till denna paragraf, eller genom att klicka er vidare i slutet av denna text.

Partnerprogrammet bygger på cookie-tracking, och SnowTrex-cookien är giltig i 30 dagar. Efter registrering för partnerprogrammet kan partnerlänkar till alla undersidor på SnowTrex webbplats skapas, och olika layoter samt white-label-lösningar och anpassningar till partnerwebbplatsens design är möjliga. Dessutom står ett urval av reklammaterial (banners, logotyper etc.) till förfogande, som möjliggör snabb och okomplicerad integrering.


Partneravtalets innehåll
 1. Avtalsperiod
 2. Agenturens skyldigheter
 3. Arrangörens skyldigheter
 4. Marknadsföring
 5. Bokande av resor, resebekräftelse och betalning
 6. Avtalsslut
 7. Sekretess
 8. Dataskydd
 9. Provisionsreglering
 10. Lokal domstol
 11. Avtalsändringar
 12. Garanti och ansvarsskyldighet
 13. Slutbestämmelser

 1. Avtalsperiod

  De båda ovan nämnda företagen har beslutat sig för att gemensamt sälja resor. De genom TT tillhandahållna resorna skall enligt de av TT bestämda villkoren, priserna, beskrivningarna, inklusive senare tillagda ändringar, förmedlas till kunder av agenturen i TT:s namn för TT:s räkning.

  Agenturen erbjuds produkter och tjänster genom för ändamålet avsedda och tillkännagivna reklammedier, inom ramen för det av TT tillhandahållna programmet. I det personliga partnerområdet ställer TT ett urval av reklammaterial (logotyper, banners, grafik, texter) och instruktioner om integrering av programmet på agenturens webbplats till agenturens förfogande. Med avtalets tillkomst tilldelas agenturen ett fyrsiffrigt agenturnummer. Om agenturen önskar en online-integrering av TT:s produkter, registreras de kunder som förmedlas genom agenturens webbplats med hjälp av partnerprogrammets länkar med tillhörande agenturnummer (partner-cookie).Agenturen erhåller en försäljningsberoende provision baserad på faktiskt genererad omsättning av varor och tjänster, som genererats genom direkta länkar till TT:s webbplats. Produkter och tjänster som inte uttryckligen erbjuds inom ramen för partnerprogrammet – som t.ex. ställs till förfogande genom tredje part – undantags från provision. Beräkning av provision sker enligt punkt § 9 i avtalet.

  Agenturen bekräftar att denne är företagare.
 2. Agenturens skyldigheter

  Agenturen förpliktar sig att förmedla TT:s erbjudanden och tjänster med ett omdöme som anstår en ordentlig handelsperson; detta gäller också agenturens samtliga medhjälpare. Agenturen förpliktar sig framför allt till att:
  • kostnadsfritt och på ett hjälpsamt sätt förmedla all information om TT:s erbjudanden och efter bästa förmåga och på ett hederligt sätt verka till en aktiv försäljning av TT:s tjänster och produkter;
  • gentemot de resande uteslutande agera som förmedlare av TT:s tjänster och produkter och för att förtydliga, att en rättsligt bindande bekräftelse av resebokningen uteslutande kan skapas genom TT;
  • inte agera som underleverantör eller mellanhand åt en tredje agentur, då TT vägrar att delta i sådana samarbetsformer;
  • utan dröjsmål meddela TT gällande uppsägelseförklaringar mot denne (avbokningar) i form av avbokningsdatum såväl som namnen på de avbokande;
  • utan dröjsmål meddela TT gällande tilltagna reklamationer mot denne;
  • erbjuda kundrådgivning genom medarbetare vars ämneskunskaper motsvarar de krav som bokningsförfarandet ställer;
  • inte skada försäljningsmöjligheter hos TT:s övriga partners;
  • förmedla TT:s samtliga erbjudanden och där tillhörande priser, rese-, betalnings- och färdvillkor, precis som från TT tillhandahållna reseinformationer, till exempel genom att presentera dessa inom för ändamålen avsedda medier. Det gäller särskilt för standardinformationsformulären för paketreseavtal. Det är helt nödvändigt att kunden ges kännedom om detta innan avtal sluts. Dessutom måste kunden innan bokning informeras om för sin bokade resa gällande inrese- och hälsoföreskrifter.
  • vid online-inbindning av produkter eller marknadsföringsredskap från TT endast sätta en cookie när kunden interagerar med TT:s hemsida, genom att denne antingen klickar på partnerhemsidans inbundna marknadsföringsmaterial eller, om agenturen har bundit in TT:s sida direkt, genomför en handling på TT:s hemsida. I annat fall är placerandet av en cookie och den därmed förbundna uppkomsten av motsvarande provisionsanspråk inte tillåtet. Om agenturen begår ett avtalsbrott skall ett avtalsstraff motsvarande 5 000 € gälla som överenskommet.
  Skulle agenturen strida mot förpliktelserna och därigenom förorsaka att skadeståndsanspråk väcks mot TT av tredje part är agenturen skyldig att frita TT från dessa anspråk samt garantera TT en finansiell kompensation. Detta gäller även för omkostnader som uppstår till följd av försvar mot sådana anspråk för vilka nödvändiga rättskostnader uppstår eller genom uppenbart missbruk orsakat av agenturen. Skulle agenturen förorsaka att en resebokning inte kan genomföras kan anspråk på betalning av reseavbokningskostnader enligt TT:s gällande rese- och betalningsvillkor ställas.
  Det är upp till agenturen att bevisa att en väsentligt mindre skada har uppstått. TT förbehåller sig rätten att göra anspråk på ett högre skadestånd.

  Agenturens webbplats får ej se ut på ett sådant sätt, att det föreligger risk att den kan förväxlas med TT:s webbplats, eller ger intrycket av att agenturwebbplatsen helt eller delvis utgör TT:s webbplats. Undantag är de inom ramen för partnerprogrammet tillhandahållna webbsidorna. Dessutom är agenturen förbjuden att i internetindex och sökmaskiner (Google, Yahoo etc.) använda sökordet SNOWTREX (även i böjda former), t.ex. i Google Adwords, eftersom SNOWTREX är varumärkesskyddat. Varumärket SNOWTREX, samt alternativa (och felaktiga) skrivsätt av detsamma måste därför nollas som broad types i keywordlistorna. För varje fall av avtalsbrott tillämpas ett avtalsstraff om 1 500 €. TT förbehåller sig uttryckligen rätten till tillämpande av ytterligare anspråk. Agenturen har inte rätt att skapa eller godkänna erbjudanden i TT:s namn, eller företräda TT. Det är dessutom förbjudet att, gentemot tredje part, uttrycka sig på ett sådant sätt som kan ge intrycket av att ha befogenheter att företräda TT. Vid brott mot dessa skyldigheter är agenturen skyldig att till fullo ersätta TT för skador.
 3. Arrangörens skyldigheter

  I egenskap av researrangör tar TT ansvar för alla dess plikter. Detta innefattar fackmässig rådgivning till kunder genom TT:s callcenter. Gentemot agenturen möjligen gällande anspråk från av förmedlade kunder, är agenturen ansvarsfri, så länge som dessa inte berör situationer där agenturen agerat i egenskap av reseförmedlare eller researrangör, vilket innebär fullt ansvar från agenturens sida.

  Ärenden som berör genomföranden av resor där eventuella krav på skadestånd och reklamationsanspråk från kunder uppstår, är en angelägenhet endast för TT. För fall där TT är skyldigt att betala ersättning gentemot kunder, på grund av service- eller informationsfel från agenturens sida, kommer agenturen att ställas till svars för gällande belopp. Detsamma gäller för kostnader gällande juridisk assistans.

  TT förpliktar sig framför allt till att behandla inkommande bokningar på ett ordningsamt och effektivt sätt enligt gällande ordningsföljd. Detsamma gäller för inkommande reklamationer.
 4. Marknadsföring

  Av agenturen egenproducerad reklam, i vilken en produkt från TT marknadsförs, måste innan publicering godkännas av TT. Vid presentation av elektroniska medier, som internet, videotexter etc., är att beakta att användandet av TT-logotyper, till exempel återgivning av logotyper etc., endast efter skriftligt godkännande från TT är tillåtet.

  Med avtalets tillkomst får avtalspartnern en icke överförbar, hela tiden uppsägbar, rätt att genom länkar till köpmannens webbplats använda material som publicerats på köpmannens webbplats i marknadsföringssyfte. Rätten omfattar inte rättigheten att förändra eller bearbeta innehållet, förutsatt att detta inte skriftligen i förväg har överenskommits.
  Reklammaterialet får ej användas i andra syften än att marknadsföra SnowTrex produkter.
  Denna licens upphävs då avtalet hävs.
  En förändring av URL-adressen på avtalspartnerns webbplats medför inga förändringar av partneravtalet, och ändrar inte rättigheterna och skyldigheterna i detta avtal.

  Med jämna mellanrum informerar TT agenturen om aktuella produkt- och programnyheter i form av ett partnernyhetsbrev. Partnernyheterna skickas till den i partnerområdet angivna e-postadressen. Det i samband med ingåendet av detta avtal uttryckta godkännandet att emotta partnernyhetsbrevet kan agenturen när som helst avsäga sig.
 5. Bokande av resor, resebekräftelse och betalning

  1. Bokningsförfarandet genomförs genom hemsidan http://www.snowtrex.se/bokning.html där agenturnummer anges för anslutande onlinebokning. Väljs ett avvikande bokningsalternativ, kan inte tillräkningen av provision garanteras.
  2. Agenturen är skyldig att säkra rättsskyddet åt dess kunder och ska därför sörja för att resekunderna känner till TT:s aktuella resevillkor och privacy policy. Bokningarna ska innehålla kundens namn, adress och födelsedatum, samt namn och födelsedatum hos medresenärer. Angivelse av agenturens adress är inte tillåten. Reseavtalet och reseprisets rättsliga verkan är först giltig när kunden har mottagit en resebekräftelse från TT. Agenturen som TT har ingått kontrakt med, svarar för alla bokningar, som bokats genom respektive agenturnummer. Bokningar gäller alltid som bindande. Vid avbokning tillkommer avbokningsavgifter.
   Vid ombokningar eller ändring av en bokning kan avgifter förekomma. Upprättande av ett externt Central Reservation System (CRS), (Merlin), är endast tillåtet efter TT:s skriftliga godkännande.
  3. Reseanmälningen innehåller kundens förnamn, efternamn, födelsedatum, adress, e-postadress och telefonnummer till kunden, samt förnamn, efternamn och födelsedatum hos medresenärer. Angivande av agenturens egen adress är inte tillåtet. Vidaregivande av bokningsinformation från agenturen till tredje part är endast tillåtet efter uttryckligt skriftligt godkännande från TT.
  4. Betalningsförfarandet sker genom direktöverföring: det samlade betalningsförfarandet sker uteslutande mellan TT och kunden. Resebekräftelse och reseräkning, såväl som reseunderlag, skickas direkt från TT till kunden. Överföring av betalning är genom agenturen i grunden möjlig, men detta måste efterfrågas skriftligen och därefter godkännas av TT.

 6. Avtalsslut

  1. Den ömsesidiga uppsägningstiden är för båda parter tre månader räknat från månadens slut. Uppsägningen ska ske skriftligen.
  2. Avtalet kan utan grund eller frist bli overksamt i följande fall:
   • Ansökan om insolvensförklaring mot ägaren av agenturen eller mot agenturen.
   • Användande av icke tillåtet bild- eller textmaterial genom agenturen.
   • Användande av försäljningsinformation genom agenturen på andra, inte från TT godkända, plattformar.
   Föreligger andra viktiga grunder, framför allt kontraktsvidriga handlingar eller skadande av TT:s intressen eller anseende, kan avtalet utan frist sägas upp.
  3. Också efter avslutandet av avtalet, oberoende av grund, gäller alla genom kontraktet ömsesidiga förpliktelser till dess alla pågående affärsförehavanden är avslutade.
  4. Med avslutandet av kontraktet måste agenturen omedelbart radera alla hänvisningar till TT och av TT producerade märken - också på internet (t.ex. banners). Det är heller inte tillåtet att agenturen använder namnet TT i skriftlig form, i andra offentliga sammanhang eller erbjudande av produkter. Alla av TT till förfogande ställda marknadsföringsredskap ska levereras tillbaka - senast efter avvecklingen av pågående affärsförehavanden.

 7. Sekretess

  I de fall ena parten inom ramen för samarbetet får tillgång till den andre partens affärsinformation, förpliktar sig båda parter att behandla all information (muntligen såväl skriftligen), som står i samband med affärsplaner, produkter, tjänster, utveckling, finanser, forskning och andra affärsmässiga aspekter visas upp, konfidentiellt.
  Detta gäller framför allt nivån av provisionen. Däremot gäller detta inte sådan information som är allmänt känd eller som kan erfaras genom allmänt tillgängliga källor, men som inte är källor i form av de respektive avtalsparterna. Dessa regler för hemlighetshållande gäller även för tiden efter avslutandet av avtalet.

  TT erbjuder agenturen kundskydd, det vill säga att TT förbinder sig att inte använda kundnamn, kundlistor eller annan kundrelaterad data för egna kommersiella syften eller att ge dessa vidare till tredje part.
 8. Dataskydd

  Avtalsparterna förbinder sig att, inom ramen för genomförandet av detta avtal förekommande kunduppgifter, strängt följa relevanta dataskyddsrättsliga bestämmelser, i synnerhet den tyska lagstiftningen samt GDPR. Kunduppgifterna får endast användas för enligt lagen tillåten marknadsföring, och får endast förmedlas till tredje part inom ramen för vad som krävs för att innehållet i kontraktet ska kunna genomföras.
 9. Provisionsreglering

  1. Avräknande
   Agenturen erhåller för förmedlandet av tjänster från TT en provision upp til 7 %. Anspråk på provision sammanfaller med tiden då den bokade resan påbörjas. Fakturering och betalning sker månadsvis.

   Med betalningen av provision är alla kostnader, utgifter och anspråk, vilka i sammanhanget med agenturens förmedling av TT-produkter, fullständigt kompenserade.

  2. Räkningsunderlag
   Grund för beräkningen av provisionen är omsättningen i valutan euro, motsvarande den av TT på dagen för provisionens utbetalning fastlagda växelkursen. Hela omsättningen omfattas, alltså även tillagda extratjänster. Avbeställningskostnader liksom tilläggs- och ombokningar tas också med i beräkningen av provisionen. Partnerprogrammet baseras på en cookie-spårning. SnowTrex-cookien är för respektive agenturnummer verksam i 30 dagar. Mot bakgrund av detta blir partnern tillräknad sin omsättning.

   Då TT vid inköp av liftkort endast får en mycket liten eller ingen provision alls (t.ex. Ischgl), är försäljningen av liftkort – i enlighet med sedvanlig praxis – inte provisionsbaserande. För till resepriset tillkommande avgifter och skatter (t.ex. kurtaxor, keycards, kreditkortsavgift) betalas ingen provision ut. Inte heller för flygresor, då TT endast förmedlar flygtjänsten till kunden utan extra kostnad.

   Ett provisionsanspråk uppstår inte, om kunden helt eller delvis missköter sina betalningsförpliktelser. Provisionen beräknas efter kundens faktiska betalning.

   Om den bokade resan på grund av oundvikliga eller extraordinära omständigheter på resmålet eller i dess omedelbara närhet, eller till följd av att ett fastlagt minimimantal av resenärer inte uppnåtts, har avtalsparten ingen rätt till provision. Ställs resan bara delvis in beräknas provision på det proportionerliga resepriset.

  3. Tilläggsprovision för bokningar med tillägg
   Tilläggstjänster (Extras) som t.ex. hyra av utrustning och skidlektioner är en väsentlig del av TT-produkterna. Då dessa på tekniska grunder (många IBE/CRS kan inte presentera dessa produkter) eller på grund av okunskap hos många kunder inte kan bokas, förbehåller sig TT rätten att, i anslutning till en bokning, informera kunden om den uppsjö av fördelar som dessa tillägg erbjuder. Denna service är kostnadsfri för agenturen och härigenom tillkommande omsättning kommer agenturen till fullo till godo. Kundskyddet förblir härmed oberört.

 10. Lokal domstol

  Avtalet följer tysk lagstiftning. Vid tvister och meningsskiljaktigheter kring detta avtal är rätten i Köln fastlagd domstol.
 11. Avtalsändringar

  TT förbehåller sig rätten att när som helst ändra regler och bestämmelser i detta avtal. Agenturen informeras om ändringarna per e-post. Sägs inte avtalet upp inom en vecka efter att informationen om ändringen gjorts tillgänglig betraktas ändringen som accepterad.
 12. Garanti och ansvarsskyldighet

  TT säkerställer att dennes webbplats underhålls i enlighet med de aktuella tekniska möjligheterna. Någon garanti för detta ges inte.I övrigt är ansvarsskyldigheten hos juridiska representanter, ställföreträdare eller bistående personer begränsad till uppsåt och grov vårdslöshet. Om avtalsgiltigt skadeståndsansvar skulle åligga TT är skadeståndsansvaret för ekonomiska skador begränsade till förutsebara skador, maximalt upp till månadsprovisionen från den senaste månaden.
 13. Slutbestämmelser

  Skulle enstaka villkor i detta avtal vara eller bli overksamma, så kommer avtalsparterna att ersätta eller ändra villkoren i fråga för att gagna det affärsmässiga syftet och målet med denna överenskommelse. Villkor som inte påverkas behåller sin giltighet även om en eller flera punkter blir overksamma. Sidoöverenskommelser påverkas inte. Ändringar måste ske skriftligen. Detta gäller också för en ändring av själva kravet på skriftform.